CELTIC MEDIA FESTIVAL

AVIEMORE 2019

4 - 6 JUNE

FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

AN AGHAIDH MHÒR 2019

4 - 6MH ÒGMHIOS

Celtic Media Festival

The Celtic Media Festival is supported by broadcast, film, cultural and economic development organisations throughout the Celtic countries. The Festival is an annual three-day celebration of broadcasting, film talent and excellence from Scotland, Ireland, Isle of Man, Wales, Cornwall and Brittany.

 
Tha Fèis nam Meadhanan Ceilteach a’ faighinn taic bho bhuidhnean leasachaidh craolaidh, film, cultarail agus eacanomaigeach tro na dùthchannan Cheilteach.  Tha an Fhèis na taisbeanadh trì-là de chraoladh, tàlant film agus sàr-mhathas à Alba, Èirinn, A’ Chuimrigh, Eilean Mhanainn, A' Chòrn agus A' Bhreatann Bheag.
 

Explore CMF Connect

A new hub for media professionals in the Celtic nations and regions.