Celtic Media Festival 2015

Inverness

22 - 24 April 2015

Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Inbhir Nis

22 - 24 Giblean 2015

Celtic Media Festival

The Celtic Media Festival is supported by broadcast, film, cultural and economic development organisations throughout the Celtic countries. The Festival is an annual three-day celebration of broadcasting, film talent and excellence from Scotland, Ireland, Isle of Man, Wales, Cornwall and Brittany. Learn more

Tha Fèis nam Meadhanan Ceilteach a’ faighinn taic bho bhuidhnean leasachaidh craolaidh, film, cultarail agus eacanomaigeach tro na dùthchannan Cheilteach.  Tha an Fhèis na taisbeanadh trì-là de chraoladh, tàlant film agus sàr-mhathas à Alba, Èirinn, A’ Chuimrigh, Eilean Mhanainn, A' Chòrn agus A' Bhreatann Bheag.