CELTIC MEDIA FESTIVAL

QUIMPER 2020

Jobs

Work Experience 7 months (December 2019 - June 2020)
Coordinator with Celtic Media Festival

(based in Glasgow, Scotland)
 
Celtic Media Festival welcomes applications for a 7 month work experience with the Festival staff under the TG4/Údarás na Gaeltachta Work Experience scheme.
The successful candidate will be based in the Festival offices in Glasgow, Scotland. The role will involve some travel. The Celtic Media Festival in June 2020 will be held in Quimper, France.
 
This is a great opportunity for anyone interested in working in the field of Publicity, Event Organisation or Communications. The successful candidate will gain practical experience in organising an international Celtic Media Festival; and through the work will inform the work of Broadcasters, Producers and media across all Celtic countries.
An organised person with high communication skills is essential for this role.
 
The period of work experience will be provided by TG4 and Údarás na Gaeltachta; and it will also include a training element.

This experience would be very suitable for someone from the Gaeltacht who speaks fluent Irish. French would also be an advantage (but not essential).

This period of Work Experience will be paid a salary.
 
Send a CV along with a letter of application to cv@tg4.ie
Before 5pm on Monday 7th October.

For more information on the opportunity: https://www.tg4.ie/en/corporate/vacancies/
 

Taithí Oibre 7 mí (Nollaig 2019 – Meitheamh 2020)
Comhordaitheoir le Féile na Meán Ceilteach

(lonnaithe i nGlaschú, in Albain)
 
Cuirfidh Féile na Meán Ceilteach fáilte roimh iarratais le 7 mí a chaitheamh ag obair le foireann na Féile faoi scéim Taithí Oibre.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na Féile i nGlaschú, in Albain. Beidh roinnt taistil i gceist sa ról. Is i Quimper na Fraince a bheidh Féile na Meán Ceilteach i mí Mheitheamh 2020.
 
Is deis iontach atá anseo do dhuine ar spéis leis dul i mbun oibre i réimse na Poiblíochta, Eagrú Ócáidí nó Cumarsáide. Gheobhaidh an té a cheapfar taithí phraiticiúil ag eagrú Féile idirnáisiúnta na Meán Ceilteach; agus tríd an obair cuirfidh sé / sí eolas ar obair Chraoltóirí, Léiritheoirí agus lucht meán in Éirinn agus ar fuaid na tíortha Ceilteacha uile.
Duine eagraithe a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige atá á lorg.
 
Is faoi scáth TG4 agus Údarás na Gaeltachta a chuirfear an tréimhse taithí oibre ar fáil; agus beidh gné oiliúna i gceist léi freisin.

Bheadh an taithí seo an-oiriúnach do dhuine ón Ghaeltacht a bhfuil Gaeilge líofa aige. Bheadh cumas Fraincise ina bhuntáiste freisin (ach níl sé riachtanach).

Íocfar tuarastal leis an treimhse Taithí Oibre seo.
 
Seol CV mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie
Roimh 5pm an Luan an 7 Deireadh Fómhair.
 
Eolas ar an bhféile le fáil anseo: http://www.celticmediafestival.co.uk/

Supported by / Le tacaíocht ó: